پشتیبانی از تمام دامنه ها حتی دات ای ار

از سایت خود و بازدید کننده ها با افزایش امنیت سایتتان محافظت نمایید

استاندارد

Domain (DV)
یک وبسایت
صادره از سوئیس
مناسب برای اشخاص حقیقی

Multi domain

پشتیبانی از یک وبسایت و چند زیر دامنه بطور مثال
www.company.com, company.com, intranet.company.com, subsidiary.com, etc.

Wildcard SSL

پشتیبانی از یک وبسایت و تمام زیر دامنه های ان