سرورهای سوئیس با اپتایم 99.99 درصدی ترافیک نامحدود

Cloud Server 1

Tier III
سرعت شبکه 60 Gbps
2 cpu
6 gb ram
100 gb ssd
OpenStack
سرور رمزگذاری شده
ترافیک نامحدود

Cloud Server 2

Tier III
سرعت شبکه 60 Gbps
4 cpu
12 gb ram
100 gb ssd
OpenStack
سرور رمزگذاری شده
ترافیک نامحدود

Cloud Server 3

Tier III
سرعت شبکه 60 Gbps
8 cpu
24 gb ram
500 gb ssd
OpenStack
سرور رمزگذاری شده
ترافیک نامحدود